Bestämmelser mellan arrangör och utställare

1

Arrangören förbehåller sig rätten att avgöra vilka utställare som får förekomma på mässan då mässans avsikt är att erbjuda publiken ett kvalitativt och brett utbud av designers och konsthantverkare. Ansökan görs till arrangören. Granskning görs därefter av en grupp som studerar och granskar produkten och därefter beslutar om medverkan eller ej.

2.

Om utställaren avbokar sitt deltagande på bekräftad mässa medför inte detta befrielse från betalning av bekräftad order. Senast två (2) månader innan mässans öppnande sker debitering med 50% av platshyran. Senast en (1) månad innan mässans öppnande förfaller hela platshyran till betalning.

3.

Överlåtelse helt eller delvis av förhyrd plats är inte tillåten utan arrangörens medgivande.

4.

Utställarplatsen ska vara inredd och klar den tid som arrangören anger. Platsens yta får inte överskridas.

5.

Utställda varor får inte tas bort under den tid som mässan pågår. Nedmontering och bortförsel ska ske enligt arrangörens angivna tid. Om nedmontering sker innan mässans stängning utan arrangörens medgivande debiteras en kostnad.

6.

Arrangören förbehåller sig rätten att bestämma utställarens placering om inget annat överenskommit.

7.

Arrangören ansvarar för den allmänna renhållningen. Utställaren ansvarar för renhållningen vid sin förhyrda plats.

8.

Arrangören ansvarar ej för utställarens varor/produkter, ej heller för försäkring av skada vållande av utställaren. Utställaren skall själv försäkra sina varor/produkter.

9.

Skada/åverkan på mässområdet som orsakats utställarens personal, debiteras.

10.

Utställaren får inte vid sin förhyrda plats demonstrera varor på ett sådant sätt som stör omgivningen.

11.

Skulle strejk, lockout, brand eller särskilda åtgärder från myndighet eller kommun tvinga arrangören att ställa in mässan (force majeure), återbetalas ej erlagd platshyra till utställaren, men denna äger rätt till motsvarande utställningsyta när mässan åter kan genomföras.